logo

Čestní členové

2004 (rok udělení čestného členství)

Mgr. Antonín LukášMgr. Antonín Lukáš

Ředitel Okresní lidové knihovny v Kroměříži, knihovník Státního zámku v Kroměříži, ředitel Státního zámku a zahrad Kroměříž, ředitel Arcibiskupského zámku v Kroměříži, předseda Klubu UNESCO Kroměříž, regionální historik, čestný předseda Klubu se zásluhami o zápis Zahrad a zámku v Kroměříži na Seznam památek UNESCO

2005

MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.

Lékařka, malířka, vědecká pracovnice, překladatelka, spisovatelka, předsedkyně České komise pro UNESCO, poslankyně, senátorka, kandidátka na prezidentku republiky, velvyslankyně ČR v Austrálii, prezidentka Generální konference UNESCO

PhDr. Vladimír Přikryl - in memoriam

Etnograf Uměleckohistorického muzea v Kroměříži, fotograf, pořadatel filmového festivalu ARSFILM Kroměříž, jazzových festivalů, od roku 1991 etnograf Muzea Kroměřížska, zakládající člen Klubu UNESCO Kroměříž, v době "normalizace" pracovník Vodovodů a kanalizací Kroměříž

 

PhDr. Milan Syruček

Komentátor a vedoucí zahraničního oddělení Mladé fronty, redaktor ČTK i Československé televize, autor knih jako Henry Kissinger - bůh či ďábel diplomacie, Na prahu atomové války a mnoha dalších, šéfredaktor UNESCO Kurýru, iniciátor a zakládající člen Klubu UNESCO Kroměříž

 

Antonín Puchar

Pracovník Okresního národního výboru v Kroměříži, v době "normalizace" zaměstnán v Technoplastu Chropyně, konzultant německo-italské firmy BVK, s.r.o. stojící u vzniku Klubu UNESCO Kroměříž, iniciátor, zakládající člen a dlouholetý tajemník Klubu UNESCO Kroměříž

Mgr. Václav TomášekMgr. Václav Tomášek 

Historik umění, ředitel Uměleckohistorického muzea v Kroměříži, v době "normalizace" odborný pracovník Moravského zemského muzea v Brně, od roku 1994 ředitel Muzea Kroměřížska, zakládající člen Klubu UNESCO Kroměříž, poskytl Klubu v prvních letech existence zázemí 

 

2006

Mgr. Michal Beneš, CSc.

První zástupce generálního tajemníka Československé komise pro spolupráci s UNESCO, dlouholetý tajemník pro kulturní záležitosti UNESCO při MK ČR, koordinátor zapojení ČR do agendy programů UNESCO, zasloužil se o zápis Zahrad a zámku v Kroměříži na Seznam památek UNESCO

Ing. Zdenka Skaličková

Studentka dvou vysokých škol, z nichž byla po převratu v roce 1948 vyloučena, učitelka na Zvláštní škole v Jeseníku, speciální pedagožka Pedagogicko-psychologické poradny v Kroměříži, zakládající členka oblastní Charity v Kroměříži, představitelka dobrovolnické práce v Klubu UNESCO

2007

Marie Zahradníková

Učitelka, kulturní pracovnice, milovnice umění a propagátorka díla Maxe Švabinského, dlouholetá předsedkyně Švabinského kruhu přátel výtvarného umění v Kroměříži, stála u zrodu památníku Švabinského v kroměřížském muzeu a byla členkou výboru Klubu UNESCO Kroměříž

2008

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Bioložka zabývající se biologickými hodinami savců, předsedkyně Akademie věd ČR, členka vědecké rady AV ČR, Univerzity Karlovy a dvou jejích fakult, Masarykovy univerzity, Jihočeské univerzity atd., členka Evropského poradního výboru pro výzkum, předsedkyně České komise pro UNESCO

 

 

Mgr. Jitka Dvořáková

Učitelka, ředitelka základní školy, regionální politička, místostarostka Kroměříže, podporovatelka kulturního dění ve městě a práce s mládeží, předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž se zásluhami o zápis Zahrad a zámku v Kroměříži na Seznam památek UNESCO

2009

Doc. JUDr. Petr PithartDoc. JUDr. Petr Pithart

Právník, vysokoškolský pedagog, redaktor Literárních novin, editor nezávislého tisku, dělník čerpač v podniku Vodní zdroje, signatář Charty 77, zahradní dělník, obalový referent, poslanec Federálního shromáždění ČSSR, předseda vlády ČR, předseda Senátu PČR, přední intelektuál země a dlouholetý příznivec Klubu UNESCO Kroměříž.

František Zahradníček

Kroměřížský rodák pracující ve zlínských filmových ateliérech, kameraman v Krátkém filmu Praha, fotograf v nakladatelství Orbis i Krátkém filmu Praha, autor fotografií pro publikace Kroměříž, Kroměřížská zámecká obrazárna, Kroměřížský sněm. Výtečnou fotodokumentací přispěl k zápisu kroměřížských zahrad a zámku na Seznam světového dědictví UNESCO.

2010

Mgr. Helena Chybová

Archeoložka Muzea Kroměřížska. Realizovala od roku 1978 záchranné výzkumy v okrese Kroměříž, od 90. let se věnuje archeologii v městské památkové rezervaci. Výsledky těchto výzkumů publikovala v knize Kroměříž zmizelá a znovu objevená vydané při otevření stálé muzejní expozice Historie ukrytá pod dlažbou města, jejíž je autorkou (2009).

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. 

Přední česká socioložka, prosazovala myšlenky Pražského jara, po roce 1969 uklízečka, sociální pracovnice, signatářka Charty 77. Po roce 1989 zakládá katedru sociální práce na FF UK v Praze, zastává se idejí občanské společnosti. S Klubem UNESCO spolupracuje v Kroměříži od roku 1992 při konferencích k lidským právům a dobrovolnictví. 

Mgr. Marta Zapletalová

Pedagožka, popularizátorka historie (seriály článků v tisku o kronikách místních částí města či kroměřížských mostech), v letních měsících průvodkyně po Arcibiskupském zámku. Organizátorka tematických vycházek po pamětihodnostech města, od roku 1988 kronikářka města Kroměříže, dlouholetá členka Klubu UNESCO Kroměříž.

2011

Ing. Zdeněk NovákIng. Zdeněk Novák

Náš přední odborník v oblasti památkové péče a historie zahradního umění. Ing. Novák je generálním ředitelem Národního zemědělského muzea, ještě ve funkci ředitele Památkového ústavu v Brně doporučil Kroměřížanům v roce 1994 při snaze o zápis jejich památek do Seznamu UNESCO zaměřit snahu na zdejší historické zahrady a zámek.

PhDr. Jiří TošnerPhDr. Jiří Tošner

Psycholog, psychoterapeut a pedagog, odborník na řízení neziskových organizací a projektový management, stávající předseda občanského sdružení Hestia. Aktivně se podílel na realizaci kroměřížských konferencí s tématem dobrovolnictví.

 

MUDr. Josef Kvapilík

Kroměřížský rodák a dlouholetý předseda Sdružení přátel Kroměříže v Praze. MUDr. Josefu Kvapilík je publikačně velmi plodný pedagog činný na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze (1957-2001), stal se nositelem Ceny města Kroměříže za rok 2011.

PhDr. Olga Sozanská

Psycholožka, dlouholetá předsedkyně Hestie - Národního dobrovolnického centra v Praze, viceprezidentka European Volunteer Centre (Evropské dobrovolnické centrum). Hestia po jedenáct let pořádala spolu s Klubem UNESCO v Kroměříži konference s ústředním tématem dobrovolnictví.

2013

Ina TruxováIna Truxová

Zaměstnankyně Národního památkového ústavu - ústředního pracoviště v Praze. Památkářka. Dlouhodobě spoluprácuje na přípravě a realizaci konferencí zaměřených na obnovu a péči o historické zahrady.

Mgr. Libuše PospíšilováMgr. Libuše Pospíšilová

Právnička, někdejší vedoucí referátu sociálních věcí OkÚ v Kroměříži, od roku 2001 pracovala pět let v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně. Od založení Klubu UNESCO byla velmi činná při organizování konferencí a seminářů na sociální témata i následných konferencí s tématem dobrovolnictví. Několik posledních let pracovala jako tajemnice Klubu UNESCO Kroměříž.

Ing. Jaroslav MikšíkIng. Jaroslav Mikšík 

Od roku 1982 ředitel Středního odborného učiliště strojírenského v Kroměříži, ve škole prosazoval zavádění a propagaci elektroniky a výpočetní techniky, transformoval ji v Centrum odborné přípravy technické. V roce 1993 při COPTu založil tradici celostátních seminářů s tématem celoživotního učení. Účastník zakládající schůze Klubu UNESCO Kroměříž roku 1991. Je koordinátorem technického zabezpečení náročnějších akcí klubu.

2014

Dagmar CruzováPhDr. Dagmar Cruzová

Působila jako dětská psycholožka v Havaně na Kubě, po návratu pracovala v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, v Pedagogicko-psychologické poradně, v současnosti vede Středisko výchovné péče v Kroměříži. Členka výboru Klubu UNESCO Kroměříž v letech 2007-2013, podílela se na přípravě a realizaci konferencí o dobrovolnictví pořádaných v letech 2000-2011 Klubem UNESCO a Národním dobrovolnickým centrem Hestia Praha.

2016

Mgr. Miroslav Pilát

V letech 1970-1990 pedagog Střední školy ekonomické v Kroměříži, 1991-1995 zástupce přednosty a v letech 1995- 2002 přednosta Okresního úřadu v Kroměříži. V této funkci se zasloužil o realizaci zápisu kroměřížských historických zahrad a zámku na seznam památek UNESCO a o financování jejich obnovy. Od roku 1990 předseda tenisového klubu Bajda Kroměříž, od roku 2002 předseda Fotoklubu DK Kroměříž. Zakládající člen Klubu UNESCO, řadu let jeho místopředseda.

Ing. Jaroslav Špunar, CSc. 

Řadu let agronom JZD Loučka u Lipníka nad Bečvou, v letech 1971-2008 prošel řadou funkcí ve Výzkumném ústavu obilnářském v Kroměříži – až po ředitele ústavu. Zabýval se především výzkumem sladovnických ječmenů, vedle toho i problematikou bioplynových stanic. Člen mezinárodního organizačního výboru pro pořádání Světových sympozií genetiky ječmene – IOC International Organizing Comittee. Zakládající člen Klubu UNESCO a jeho první předseda.

2017

PhDr. Šárka Kašpárková

Dlouholetá ředitelka Knihovny Kroměřížska, členka Klubu UNESCO, někdejší členka Dozorčí rady Klubu. Za jejího působení byla knihovna dvakrát oceněna titulem Knihovna roku (2005, 2016). V roce 2017 oslavila Knihovna Kroměřížska 120. výročí od zahájení činnosti veřejné knihovny v Kroměříži.

2018

Ing. Petr Dvořáček

Absolvent kroměřížského gymnasia a Provozně-ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Do roku 1994 pracoval ve Státním statku v Kroměříži. Starostou města Kroměříže byl poprvé zvolen r. 1994 a podruhé v r. 2002. Jako starosta města Kroměříže ve svém prvním volebním období se významně podporoval a zasadil se o zápis zahrad a Arcibiskupského zámku na Seznam světového dědictví UNESCO. V letech 2000 až 2002 byl ředitelem Arcibiskupského zámku a zahrad. Ve všech funkcích aktivně podporoval kulturní dění ve městě.

PhDr. Jana Spathová

Absolventka Filozofické fakulty Univezity J.A.Komenského v Bratislavě,  vedoucí Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži. Spolupracovala na akcích Klubu UNESCO po stránce organizační, ale zejména odborné. Podstatně se podílela na zachování a obnově památek zejména lidového stavitelství ve Zlínském kraji.

 

PhDr. Jana Spathová, absolventka Filozofické fakulty Univezity J.A.Komenského v Bratislavě,  vedoucí Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži. Spolupracovala na akcích Klubu UNESCO po stránce organizační, ale zejména odborné. Podstatně se podílela na zachování a obnově památek zejména lidového stavitelství ve Zlínském Kraji